۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

رمان 1984 - جورج اورول" آزادی به این معنا است که بتوانی آزادانه تحت هر شرایطی بگویی دو به علاوه دو میشود چهار" 

" آزادی به این معنا است که بتوانی آزادانه تحت هر شرایطی بگویی دو به علاوه دو میشود چهار"
رمان 1984 در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1949 توسط جورج اورول (George Orwell) آفریده شد. رمان یک نظام استبدادی و ایدئولوژیک را توصیف میکند. "برادر بزرگ" که نام رهبر حزب است. هیچ کس او را نمی بیند! ولی کسی نباید روی او و حرفهایش شک کند. هر چه او میگوید تحقق می یابد و اگر تحقق نیابد حرفهای قبلی او از روزنامه ها پاک میشود تا اثری از حرفهایی که تحقق نیافته، نماند. تاریخ آنگونه که او میخواهد نوشته شده و بسیاری از حماسه ها به او ربط داده میشود. حزب زبان جدیدی اختراع کرده است که در آن کلماتی مثل " آزادی " وجود ندارد و دیگر استفاده از آن برخلاف منافع حزب اعلام شده است. حزب از تکنولوژی هایی استفاده میکند که مردم را زیر نظر دارند و سخنان برادر بزرگ را بصورت مرتب پخش میکنند. استفاده از کودکان در مسیر منافع حزب و آماده کردنشان از همان کودکی یکی از کارهای اصلی حزب است. " برادر بزرگتر" بعنوان نماد حزب، طبقه کارگر و مردم را بشدت سرکار گذاشته است... در قسمتی از رمان، یکی از مسئولین حزب میخواهد به هر صورت ممکن به یک عضو القا کند: وقتی حزب میگوید دو دو تا 5 تا میشود، باید آنرا باور کرد و به آن ایمان آورد!
جورج اورول در این رابطه می نویسد : آزادی به این معنا است که بتوانی آزادانه تحت هر شرایطی بگویی دو به علاوه دو میشود چهار.....
جورج اورول در این رمان انسان های تحت ایدئولوژی و تحت نظارت همیشگی را نشان میدهد که چگونه قدم به قدم از خود بیگانه میشوند. اعضای حزب در رمان اورول نباید هیچگونه احساس فردی داشته باشند. آنها باید همیشه با احساس کینه و تنفر از دشمن زندگی کنند و به پیروزی نهایی و درست بودن استراتژی حزب ایمان داشته باشند....نباید از خود هرگز تردید ایدئولوژیک نشان دهند. باید باور کنند که جنگ حقیقی است و دیر یا زود با پیروزی حزب به پایان خواهد رسید!
آنجا که مینویسد : .... تاريخ برايت ميايستد. بنظر می آید که هيچ چيز وجود خارجي ندارد مگر لحظه کنونی که تا ابدیت ادامه دارد و هر اتفاقي که بيفتد تو مطمئن هستي که حزب هميشه حق را گفته و ميگويد. درست است من ميدانم که حزب دروغ ميگويد، اما هرگز امکان ندارد که آن دروغ را به خود اثبات نمود.حتي اگر آن دروغ توسط خود من ساخته شده باشد.....

George Orwell- 1984

عاطفه اقبال -13 فوریه 2014هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر